تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (یکشنبه، 21شهریور) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

انتهـــــــــــــــــــــــــای پیـــــــــــــــــــــــــام