گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

خبرنگار پیام جغتای در ادامه گزارش های خود از حوزه بهداشت و سلامت شهرستان جغتای به سراغ دو سوژه در بیمارستان ولیعصر(عج) شهر جغتای و خانه بهداشت ۷ روستای زور زمند رفته است.

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

خبرنگار پیام جغتای در ادامه گزارش های خود از حوزه بهداشت و سلامت شهرستان جغتای به سراغ دو سوژه در بیمارستان ولیعصر(عج) شهر جغتای و خانه بهداشت ۷ روستای زور زمند رفته است.

گزارش

ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور